Najnowsze wpisy


lut 05 2018 Orzeczenie o odpwiedzialności za zobowiązania...
Komentarze: 0
         W dniu 30.01.2017r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął istotną uchwałę w przedmiocie zastosowania art. 115 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
             Zgodnie z art. 115 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa:
Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.(...)”.
         Tej samej odpowiedzialności, zgodnie z § 2 cytowanego przepisu podlega były wspólnik „(...) za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po rozwiązaniu spółki, odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.(...)”.

        O odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej orzeka organ podatkowy (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego) w decyzji orzekającej o odpowiedzialności tych osób za zobowiązania ww. podmiotów.

        Wydanie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności nie jest uzależnione od uprzedniego wydania decyzji w sprawach, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2 cytowanej ustawy, tj. decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, decyzji w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, decyzji określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę, decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa w art. 52 oraz art. 52a.
          Zgodnie z § 4 cytowanego przepisu, organ podatkowy rozstrzygnięcie w ww. sprawach (sprawy wymienione w art. art. 108 § 2 pkt 2), orzeka w decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności.
        Podobnie w myśl § 5 cytowanego przepisu, w razie rozwiązania spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej organ podatkowy orzeka o odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej. W decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności w razie rozwiązania spółki organ podatkowy orzeka w sprawach wymienionych w art. art. 108 § 2 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, np.: o określeniu wysokości zobowiązania podatkowego.
         Powyższe oznacza, że w sytuacji rozwiązania spółki komandytowej przed określeniem wysokości jej zobowiązania podatkowego, w decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności komplementariusza za zaległości podatkowe spółki organ podatkowy określi również wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Adam Milewicz

prostowprawo-podatkowe : :